รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นตำแหน่งบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร และข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงกับตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

-

Share on Line
Share on Pinterest