ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง

--

Share on Line
Share on Pinterest