เปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่สรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อ COVID-19  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จึ่งออกประกาศเปลี่ยนแลงสถานที่สรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

Share on Line
Share on Pinterest