ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
นำเอกสารหลังฐานยืนยันในวันรายงานตัวด้วย

Share on Line
Share on Pinterest