ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสุรินทร์

-

Share on Line
Share on Pinterest