ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว เรื่ออง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

-

Share on Line
Share on Pinterest