นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.15 น. ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสุรินทร์ ในรุ่นที่ 1 – 3 ประจำปี 2563 โดยมี นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ฯ และมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนจากโรงพยาบาลทุกแห่ง และท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งเข้าร่วมเป็นเกียรติ

Share on Line
Share on Pinterest