นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนผู้ไร้สัญชาติ และผู้ไร้สถานะทางทะเบียนที่ยังคงไม่ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนผู้ไร้สัญชาติ และผู้ไร้สถานะทางทะเบียนที่ยังคงไม่ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนผู้ไร้สัญชาติ และผู้ไร้สถานะทางทะเบียนที่ยังคงไม่ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดย นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุม

Share on Line
Share on Pinterest