นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest