นายไสว สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ให้ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์ surin open Up ณ ตลาดอาเซียน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง

นายไสว สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ให้ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์ surin open Up ณ ตลาดอาเซียน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. นายไสว  สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ให้ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์ "surin open Up" ณ ตลาดอาเซียน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง

Share on Line
Share on Pinterest