นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์ เขตพื้นที่อำเภอพนมดงรัก

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์ เขตพื้นที่อำเภอพนมดงรัก

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์ เขตพื้นที่อำเภอพนมดงรัก โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest