นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (covid-19)จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามมาตรการด้านการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุริน

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (covid-19)จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามมาตรการด้านการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุริน

วันที่ 9 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (covid-19)จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามมาตรการด้านการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest