นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานฯ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมการประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอ

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานฯ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมการประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอ

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  เข้าร่วมประชุมการออกตรวจติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมอำเภอบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest