นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมการออกตรวจติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมการออกตรวจติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13:30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมการออกตรวจติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest