นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และข้าราชการสังกัด สถจ.สร. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับสถานการณ์การแพร่ร

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และข้าราชการสังกัด สถจ.สร. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับสถานการณ์การแพร่ร

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และข้าราชการสังกัด สถจ.สร. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest