นายกิติชัย เกตุวงษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากป้องกันตนเอง

นายกิติชัย เกตุวงษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากป้องกันตนเอง

วันที่ 8 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.สร. มอบหมายให้นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายก อบจ.สร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู ก. จาก อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 172 แห่ง 688 คน สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สร. จำนวน 10 คน ท้องถิ่นอำเภอ 17 คน รวมทั้งสิ้น 715 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สร. ทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(อีสาน) วิทยาเขตสุรินทร์ และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest