นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมและลงนาม MOU งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน 40 แห่ง จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประขุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุริน

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมและลงนาม MOU งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน 40 แห่ง จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประขุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุริน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมและลงนาม MOU งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน 40 แห่ง จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประขุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest