วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม web conference เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด

Share on Line
Share on Pinterest