การตรวจติดตามและประเมินตลาดตามโครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบการตรวจที่ 1)

การตรวจติดตามและประเมินตลาดตามโครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบการตรวจที่ 1)

การตรวจติดตามและประเมินตลาดตามโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบการตรวจที่ 1)
????(วันที่ 16 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. สถจ.สุรินทร์ได้ออกตรวจติดตามและประเมินตลาดเทศบาลตามโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ และตลาดน้อยรื่นรมย์
????รักษาราชการนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ให้การต้อนรับ คณะทำงานตรวจติดตามฯ ซึ่งนำโดยนายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เลขานุการคณะทำงานตรวจติดตามฯ โดยคณะทำงานได้ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสะอาด ถูกสุขอนามัย และเพื่อยกระดับตลาดสดเทศบาลให้มีคุณภาพสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest