นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ)งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ)งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ)งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Share on Line
Share on Pinterest