นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest