นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (หนองน้ำบ้านหนองกง) หมู่ที่ 1 ต.นอกเมือง พื้นที่ 17 ไร่ จำนวน 832 ครัวเรือน และพื้นที่ขนถ่ายขยะ อบต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปริมาณขยะ 30 ตันต่อวัน

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (หนองน้ำบ้านหนองกง) หมู่ที่ 1 ต.นอกเมือง พื้นที่ 17 ไร่ จำนวน 832 ครัวเรือน และพื้นที่ขนถ่ายขยะ อบต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปริมาณขยะ 30 ตันต่อวัน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (หนองน้ำบ้านหนองกง) หมู่ที่ 1 ต.นอกเมือง พื้นที่ 17 ไร่ จำนวน 832 ครัวเรือน และพื้นที่ขนถ่ายขยะ อบต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปริมาณขยะ 30 ตันต่อวัน โดยมีนายสุพจน์ ประเทืองเศรษฐ์ นายกอบต.นอกเมือง ปลัดและผอ.กองช่าง ให้การต้อนรับและพาดูพื้นที่...

Share on Line
Share on Pinterest