นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ โดยมีนางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.กง. และคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ โดยมีนางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.กง. และคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีณรงค์ นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ โดยมีนางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.กง. และคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

Share on Line
Share on Pinterest