นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest