นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัด

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest