ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่โครงสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภ้ยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ หมู่ 3 บ้านไท และชุมชนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่โครงสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภ้ยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ หมู่ 3 บ้านไท และชุมชนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โครงสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภ้ยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ หมู่ 3 บ้านไท และชุมชนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest