นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

2. การบริหารจัดการขยะเปียก

3. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. การดำเนินการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. การเตรียมความพร้อมรองรับกฎหมายการจัดเก็บภาษีใหม่

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ เข้าชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นการตรวจติดตาม

Share on Line
Share on Pinterest