นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และ ผอ.กล่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประชุม Web Conference ติดตามเร่งรัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และ ผอ.กล่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประชุม Web Conference ติดตามเร่งรัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และ ผอ.กล่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประชุม Web Conference ติดตามเร่งรัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest