วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามงานนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ให้ครบร้อยละ 100 ภายในกำหนด ฯ

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามงานนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ให้ครบร้อยละ 100 ภายในกำหนด ฯ

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามงานนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ให้ครบร้อยละ 100 ภายในกำหนด และมติการประชุมได้วางแผนการดำเนินการร่วมกันในส่วนของท้องถิ่น 47 แห่ง ที่ยังไม่ครบถ้วน ดังนี้
1. ดำเนินการให้ครบ 100% ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2562
2. งานวันท้องถิ่นไทย จะจัดกิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะอินทรีย์/ขยะเปียกหลังจากเสร็จกิจกรรม
3. ฝ่ายเลขานุการจะสรุปผลรวมรายงานผวจ.ในวันประชุมผู้บริหารท้องถิ่น 29 มี.ค. 2562

Share on Line
Share on Pinterest