นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest