โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่างฯ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่างฯ

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนโยธา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 200 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านช่าง เช่น การสำรวจออกแบบ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำแบบรูปรายการ เป็นต้น และเพื่อเป็นการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านช่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านงานช่างอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักวิชาชีพ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการต่อไป ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ โครงการชลประทานสุรินทร์ และแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest