นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เฝ้ารับ-ส่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เฝ้ารับ-ส่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เฝ้ารับ-ส่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest