สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในฐานะเจ้าภาพกลุ่ม Cluster ที่ 1 จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง” ร่วมกับอปท.ในพื้นที่ที่มีการเก็บขน ฯ

สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในฐานะเจ้าภาพกลุ่ม Cluster ที่ 1 จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง” ร่วมกับอปท.ในพื้นที่ที่มีการเก็บขน ฯ

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในฐานะเจ้าภาพกลุ่ม Cluster ที่ 1 จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง” ร่วมกับอปท.ในพื้นที่ที่มีการเก็บขน ประกอบด้วย ทต.กังแอน ทต.นิคมปราสาท ทต.จอมพระ อบต.เมืองลีง ทต.ท่าตูม และอบต.นอกเมือง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง/จัดทำกิจกรรมลดคัดแยกขยะ/และดำเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Share on Line
Share on Pinterest