กิจกรรมรณรงค์เพื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \"แยกก่อนทิ้ง\" จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมรณรงค์เพื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมงานจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดสุรินทร์ การจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันทุกภาคส่วนประกอบด้วย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์/ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์/มณฑลทหารบกที่ 25 /ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์/สถานศึกษาทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ ฯ

Share on Line
Share on Pinterest