นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุม คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุม คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันนี้ 2 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุม คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest