นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. ณ ห้องรัตนมงคล รร.ทองธารินทร์

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. ณ ห้องรัตนมงคล รร.ทองธารินทร์

วันนี้ 24 ธ.ค.2561 เวลา 11.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. ณ ห้องรัตนมงคล รร.ทองธารินทร์ นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ในหัวข้อเรื่อง กรอบยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ประเทศไทย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Share on Line
Share on Pinterest