นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดฯ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งปม. 2562

นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดฯ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งปม. 2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.40 น. นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดฯ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งปม. 2562

Share on Line
Share on Pinterest