ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยของพนักงานครูเทศบาล สังกัด เทศบาลเมืองพังงา 1 ราย ทั้งนี้ โดยมีนายเสรี สายพงษ์พรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาเป็นประธาน นางสาวนฤมล แก่นอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ เป็นเลขานุการ

Share on Line
Share on Pinterest