ประชุมชี้แจงการติดตั้งและใช้งาน Application “We Fight COVID-19” ให้แก่ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ได้ประชุมชี้แจงการติดตั้งและใช้งาน Application “We Fight COVID-19” ให้แก่ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา

เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการสนับสนุนร้านค้า สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการ และผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดกิจการ/สถานประกอบการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับอำเภอ ให้สามารถเปิดกิจการได้ติดตั้งและใช้งาน Application “We Fight COVID-19” ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้เช็คอินสถานที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart phone เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการเดินทางของประชาชน และให้ข้อมูลในการติดตามการเดินทางเฝ้าระวังกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงรับเชื้อ ณ สถานที่เช็คอินต่าง ๆ

Share on Line
Share on Pinterest