รับมอบวัสดุสนับสนุนคลังอาหารตำบล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และนายนภเกตน์ แก่นสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คลังอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน และรับมอบวัสดุสนับสนุนคลังอาหารตำบล ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest