ตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน อ.ท้ายเหมือง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายนภเกตน์ แก่นสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนางสาวศิริลักษณ์ คันธะวงศ์ ท้องถิ่นอำเภอ ท้ายเหมือง ร่วมตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน และการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในการจ้างงาน/ส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 2019 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest