ตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน อ.ตะกั่วทุ่ง

วันที่  14  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.30 น. นายวุฒิชัย  บำรุงรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดพังงา  พร้อมด้วย    นายนภเกตน์  แก่นสน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  และนางฉวีวรรณ  ผิวขำ  ท้องถิ่นอำเภอตะกั่วทุ่ง   ร่วมตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน  และการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในการจ้างงาน/ส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 หรือ  COVID 2019  ณ  คลังอาหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest