ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อปท. เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อปท. เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกกลอย

สรุปมติที่ประชุม อปท.ทุกแห่งที่บริหารงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งว่าสามารถลงนามในสัญญา ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และสามารถเบิกจ่ายเงินได้หมดภายในปีงบประมาณ และได้มีการชี้แจงประเด็นข้อสอบถามจากการปฏิบัติงานของ อปท. รวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติ ครม. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมประชุมแล้ว

Share on Line
Share on Pinterest