ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อปท. เขตอำเภอท้ายเหมือง

วันที่  7 พฤษภาคม  2563  เวลา  09.30 น.  คณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  จัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ของ อปท. เขตอำเภอท้ายเหมือง  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลท้ายเหมือง

    สรุปมติที่ประชุม  อปท.ทุกแห่งที่บริหารงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งว่าสามารถลงนามในสัญญา         ได้ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2563  และสามารถเบิกจ่ายเงินได้หมดภายในปีงบประมาณ  และได้มีการชี้แจงประเด็นข้อสอบถามจากการปฏิบัติงานของ อปท. รวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติ ครม. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ        สั่งการที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมประชุมแล้ว   

Share on Line
Share on Pinterest