ร่วมพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับตัวแทนและผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ท้องถิ่นจังหวัดพังงามอบหมายให้ น.ส.ลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับตัวแทนและผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี จำนวน 738 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพด้านการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest