ร่วมตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน และการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในการจ้างงาน/ส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 2019

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายนภเกตน์ แก่นสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน และการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในการจ้างงาน/ส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 2019 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest