รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดพังงา เพื่อส่งมอบต่อให้ อปท.ในจังหวัดพังงา สู่คลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดพังงา เพื่อส่งมอบต่อให้ อปท.ในจังหวัดพังงา สู่คลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

Share on Line
Share on Pinterest