ติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อำเภอเมืองพังงา

ติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อำเภอเมืองพังงา

Share on Line
Share on Pinterest