ติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อำเภอตะกั่วป่า

ติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  อำเภอตะกั่วป่า

Share on Line
Share on Pinterest