ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน และการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในการจ้างงาน/ส่งเสริมอาชีพของ อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Share on Line
Share on Pinterest